Theaterstuk : Wy jouwe gjin krimp! in Witmarsum (holland)

Theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!”

Graag willen wij u informeren over het theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!” dat in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 in Witmarsum wordt uitgevoerd.

Witmarsum2018
Onder de naam Witmarsum2018 sluiten we met ons dorp aan bij Culturele Hoofdstad 2018. Witmarsum is de eerste grote plaats die mensen tegenkomen bij het binnenrijden van de provincie vanaf de Afsluitdijk. Witmarsum willen we daarom presenteren in 2018 als hét dorp waar je niet omheen kunt.
Witmarsum2018 heeft tot doel de Mienskip te versterken op het gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Wij vertalen dat als: we willen met het hele dorp mooie projecten neerzetten waar inwoners en bezoekers van kunnen genieten. En niet alleen in 2018, maar ook daarna. Verbinden en met elkaar samenwerken over hekjes en hokjes heen, dat is waar het in eerste instantie om gaat. In Witmarsum doen wij dit rondom drie historische dorpsfiguren: Menno Simons, Gysbert Japicx en Pim Mulier. Kortom: de drie iconen van Witmarsum.

Theaterproject “Wy jouwe gjin krimp!”
In eerste instantie was het de bedoeling om alleen een theatervoorstelling in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 in Witmarsum op de planken te brengen.
Echter toen de schrijver van het theaterstuk, Wim Beckers, aan het schrijven en denken was, kwam hij uit om ‘krimp’ als rode draad te gebruiken.
Omdat krimp in veel plattelandsgebieden als een bedreiging (en vaak als een gegeven) wordt ervaren, is in dit project getracht deze bedreiging om te buigen tot een kans.
Maar als je dat doet kun je niet alleen volstaan met het op de planken brengen van een theaterstuk. Althans dat was de mening van de schrijver en bedacht zo dit project.
Het project gaat uit van de zelfwerkzaamheid van de inwoners zelf. Met andere woorden: als je niets doet zal er ook nooit wat veranderen. En wil je iets ten goede keren, dan zul je in actie moeten komen.
Om hier inhoud aan te geven is het project opgedeeld in drie onderdelen, te weten het theaterstuk, workshops en een lesprogramma op beide basisscholen.

Het theaterstuk
Het is de bedoeling dat 1, 2, 3, 7, 9 en 10 november 2018 in Witmarsum het theaterstuk op te voeren in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018. Het stuk is gebaseerd op een actueel thema, namelijk de krimp, maar dan belicht vanuit een positieve invalshoek. Vandaar ook de titel “Wy jouwe gjin krimp!!”
Een stuk over passie, liefde en betrokkenheid bij ons mooie dorp Witmarsum. Een voorstelling met toneel, muziek en dans en dat allemaal uitgevoerd door de Mienskip van Witmarsum zelf, dus ook door kinderen. Uiteraard onder deskundige leiding.

Workshops:
Voorafgaande aan het theaterstuk willen wij als daadwerkelijk middel tegen de krimp, het één en ander in Witmarsum en omgeving neerzetten. Immers ook de krimp speelt in Witmarsum. Om die reden is er dan ook sprake van een theaterproject omdat het veel verder gaat dan alleen een eenmalige theatervoorstelling.

Wij trachten dit te bereiken door het organiseren van verschillende workshops, in het bijzonder gericht op jongeren. Wij proberen om mensen enthousiast te maken voor culturele activiteiten. Een enthousiasme wat zich ook na 2018 moet vertalen in een structurele deelname aan allerlei culturele activiteiten in Witmarsum en daarbuiten.
De workshops zullen in het najaar van 2017 plaatsvinden. Het gaat daarbij om de workshops: sing and swing, acteren (o.a. in soaps), dansen, decor en kleding ontwerpen en maken, en geluid en licht.

Lesprogramma basisscholen
Omdat wij ook graag basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 en 8 bij het project wilden betrekken, zijn er een tweetal lessen op de basisscholen verzorgd alsmede een workshop.
De gevolgde workshop die aangeboden werd was de workshop ‘Breakdance’, dit tot groot enthousiasme van de leerlingen.
Daarnaast werden er op 28 mei en 4 juni lessen verzorgd op de beide basisscholen. De gevolgde lesmethode was geënt op het lesprogramma ‘Jimp de krimp’.
Kinderen mochten tijdens de eerste les hun mobiele telefoon meenemen naar school.
In groepjes van vijf ging men het dorp in om foto’s te maken van plekken die je mooi vond, maar met name van plekken die je lelijk vond. Hiervoor had men een uur.
Teruggekomen op school moest men één foto uitzoeken van een plek die men lelijk vond. Voor de totale groep moest men vervolgens gaan uitleggen waarom men die foto van die lelijke plek had uitgekozen. Daarna ging men weer in het eigen groepje nadenken wat er dan zoal bij komt kijken om e.e.a. te veranderen.
De tweede dag was geheel ingeruimd voor het maken van werkstukken. De opdracht was om per groepje een maquette te maken hoe jij vond dat het beter en mooier zou worden. Hier werd met veel overtuiging, plezier en creativiteit aan gewerkt door de kinderen. Na afloop werden alle werkstukken gefotografeerd en, samen met de motivatie, gebundeld in een boekwerk, wat op 5 juli ten doop zal worden gehouden op het schoolplein te Witmarsum.

Tot slot
Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Wim Beckers (06-51146404) of via theaterproject@witmarsum2018.frl;
Meer informatie over Witmarsum en Culturele Hoofdstad 2018 vindt u op www.witmarsum2018.frl

… temo che sia una spammata…

Hmmm. Bisognerebbe capire…

Hello Flavio, it no spammata, the English translation is coming.
Wim

Hello Alberto, the English translation is comming.
Wim

Non lo e’, infatti :slight_smile:
Abbiamo aperto la community Matera 2019 a progetti provenienti da altre ECOC. Se vogliono farle con noi, le scrivono in inglese, ma volendo possono usare la loro lingua madre per progetti “interni” alle loro comunita’. In sostanza offriamo la nostra piattaforma alle community online di altre ECOC.

It is not spam. We opened Matera 2019 community platform to contribute of other ECOC’s communities. If they want interact with us, they write in English or translate their posts, like @omenoard is going to do! :slight_smile:

Theater project "Wy joue gjin krimp!" We would like to inform you about the theater project "Wy joue gjin krimp!" That will be implemented in the framework of the Cultural Capital 2018 Witmarsum. Witmarsum2018 Under the name Witmarsum2018 we meet our village at Cultural Capital 2018 Witmarsum is the first Big Place die People at Meeting the provinces From the Afsluitdijk. We want to present Witmarsum in 2018 as the village you can not ignore. Witmarsum2018 aims to strengthen the Mienskip in the areas of art, culture, language and sport. We translate this as: we want to offer the whole village nice projects that residents and visitors can enjoy. And not only in 2018, but also after that. Connecting and working together over fences and boxes, that is what matters first. In Witmarsum we do this surrounding three historical village figures: Menno Simons, Gysbert Japicx and Pim Mulier. In short: the three icons of Witmarsum. Theater project "Wy joue Gjin Krimp" In the first instance, the Public Prosecution Service was only presenting a theater performance in the framework of the Cultural Capital 2018 Witmarsum. However, when the writer of

Het theaterstuk: Wim Beckers, was writing and thinking, he came out to use ‘shrinkage’ as a thread. Because 'Shrinkage in ALS Is Experienced A Many Rural Areas Threat (and As One Often Given), this project attempts to turn this threat into a chance. Do not you can be the best-of-the-shelf-doing of a theater piece. He was born in the writer’s. The project is based on the self-motivation of the residents themselves. In other words: if you do nothing, nothing will ever change. And if you want to turn something good, you will have to act. To give content to this, the project is divided into three parts, namely the theater piece, workshops and a teaching program at both primary schools.

The play The intention is that 1, 2, 3, 7, 9 and 10 November 2018 Witmarsum theater piece Op het Voor Voeren to Kader of the Capital of Culture 2018. The piece of reactions give, colleague A Topical theme, namely the Krimp, But then exposed from a positive perspective. Hence also the title “Wy Ye Gjin Shrink !!” A lot more than passion, love and commitment to our beautiful village Witmarsum. A performance with theater, music and dance and that performed by Mienskip Witmarsum himself, including children. Of course under expert guidance. Workshops: Prior to Het theaterstuk Ween will be the actual means against the decline, the one room and others in Witmarsum and surroundings. After all, the decline is also happening in Witmarsum. For that reason, there is also a theater project because it goes much further than just a one-off theater performance. We try to achieve this door Organizing Different workshops in Focus on Extraordinary Youngsters. We try to make People To Make for Cultural Activities enthusiastic. An enthusiasm that Moet Ook also after 2018 Translate into One to Structural participation All sorts of Cultural and activities in Witmarsum beyond. The workshops will be held in the van in the autumn of 2017. It involves the workshops: singing and swing, acting (or soap) dancing, decor and clothing Design and making, and sound and light. Lesson program primary schools because 'We also wanted to involve groups 6, 7 and 8 in the project for Primary school pupils. There are two reduced ones at the primary schools as well as A workshop. The future workshop that was offered was the workshop ‘Breakdance’, to the great enthusiasm of the students. Then on 28 May and 4 June, leave was provided at both primary schools. The teaching method was based on the teaching program ‘Jimp de krimp’

Children were allowed to bring their mobile phone to school during the first lesson.

In groups of Five men, The Village went into the OM photos to make places Thy die you beautiful, But met the name of places you die ugly. Len had men for an hour.

Back at school one had to pick out one picture of a place that made men ugly. For the total group, men had to explain later why men had chosen that photo of that ugly place. Once again men start thinking about what is involved in changing their own.

The second day was entirely dedicated to making work pieces. The assignment was to make a model for a group how you thought it would be better and more beautiful. This was initiated by the children with great conviction, fun and creativity. Afterwards Were photographed to Workpieces and met Together the motivation, bundled in A book, which will be baptized on July 5th at the Schoolplein u Witmarsum.

Finally

If there are logged questions from your side, please contact Wim Beckers (06-51146404) or via theaterproject@witmarsum2018.frl;

More information about Witmarsum and Cultural Capital 2018 can be found on www.witmarsum2018.frl